Planschade    

1PLANSCHADE: EEN TUSSENSTAND.

02-03-2013 Planschade: een tussenstand.
30-10-2012 Komt immateriƫle schade ook voor een planschadevergoeding in aanmerking?
30-10-2012 Planschade en windmolenparken.
03-09-2012 Help, ik heb planschade
03-09-2012 Een oplossing voor planschade en archeologie
02-03-2013

Het recht is een levendig iets. Zo ook het planschaderecht. Dit artikel geeft aan de hand van recente jurisprudentie een weergave van diverse zaken over planschade, veranderingen rondom planschade en de gevolgen ervan.


Maximale invulling planologisch regime

 

Om te bepalen of er sprake is van planschade wordt een planologische vergelijking gemaakt. Zowel de oude als de nieuwe planologische mogelijkheden worden vergeleken om te bezien of er planschade is. Hierbij gaat het er niet om wat feitelijk is gebeurd, maar wat de maximale mogelijkheden zijn. Op basis hiervan wordt bepaald of iemand planschade lijdt. Een voorbeeld van planschade wegens de komst van windturbines. Een particulier meent planschade te hebben wegens de bouw van twee windturbines naast zijn perceel. Hij vreest geluidsoverlast en een verminderd uitzicht en is bang dat zijn woning daarom in waarde zal dalen. Deze schade wil hij verhalen op de gemeente en hij start een planschadeprocedure. Bij het opvragen van de stukken valt hem op dat het planschade veroorzakende bestemmingsplan voorziet in de mogelijkheid tot het bouwen van drie windturbines. Hij neemt een planschadejurist in de arm om de planschade wegens de twee windmolens te verhalen. Gelukkig was zijn jurist goed wakker want deze wijst onze particulier erop dat hoewel er maar twee windturbines zijn, de mogelijkheid van een derde waarschijnlijk meer planschade veroorzaakt dan slechts de twee gebouwde windturbines. Hoe komt dit nu?

 

Bij het vaststellen van planschade gaat het om een vergelijk tussen dat wat op basis van het oude planologische regime maximaal gerealiseerd mocht worden en dat wat volgens het nieuwe planologische regime (dus na wijziging) maximaal gerealiseerd mag worden. Ongeacht of de te realiseren mogelijkheden al dan niet benut zijn. Het enkele feit dat er dus nog een windturbine zou kunnen komen. Maar er nog niet is, heeft dus invloed op de grootte van de planschade. Immers kan er nog een bijkomen en dat risico is ook planschade.

 

Voorzienbaarheid en planschade

 

In planschade wordt niet tegemoet gekomen als de schade had kunnen worden voorkomen, of de schade had kunnen worden beperkt. Zo blijkt uit artikel 6.3 Wet Ruimtelijke Ordening. Ook is het verhalen van planschade zinloos als deze voorzienbaar was. Voor zaken rondom planschades is vooral de voorzienbaarheid iets wat roet in het eten kan gooien. Als in een openbaar document de betreffende planologische wijziging voldoende concreet gestalte heeft gekregen kan het verhalen van planschade vaak al onmogelijk worden. Het moment vanaf waar gekeken wordt of de planschade voorzienbaar was is het moment van aankoop van de woning. In planschadeprocedures wordt de voorzienbaarheid getoetst aan waar "een redelijk denkend en handelend koper" rekening mee had moeten houden. Het gaat dan om het rekening houden met de kans dat ter plekke de planologische situatie in ongunstige zin zou kunnen veranderen. Is dit het geval dan is de planschade voorzienbaar geweest en zal een planschadeclaim geen zin hebben. Allemaal vage termen. Wat is redelijk denkend? Wanneer is een document openbaar? Dit verschilt vaak van geval tot geval, daarom is het raadzaam om bij planschadeprocedures een zeperd in de arm te nemen.

 

Het normaal maatschappelijk risico en planschade

 

Ook het zogenaamde normaal maatschappelijk risico speelt een belangrijke rol als u planschade wilt gaan claimen. Planschade wordt slechts vergoedt las de geleden planschade het normale maatschappelijke risico overstijgt. In artikel 6.2 lid 2 Wet Ruimtelijke Ordening is bepaald dat in geval van planschade en inkomstenderving men twee procent van het aan de planschade veroorzakende voorafgaande inkomen zelf moet dragen. Bij planschade en waardevermindering van onroerend goed dient u een waardevermindering van twee procent van uw woning zelf te dragen.Bron: planschadeclaimen.nl