Planschade    

PLANSCHADE - VEREISTEN

Om voor een planschadevergoeding in aanmerking te komen zijn er twee vereisten:
  1. De schade was redelijkerwijs niet te voorzien op het moment dat u het onroerend goed aankocht (er is dus bijvoorbeeld een bestemmingsplan gewijzigd) en;
  2. Er heeft niet reeds een vergoeding plaatsgevonden (zoals bij een onteigening).
Verder kunt u slechts een planschadeclaim indienen als het bestemmingsplan of vrijstellingsbesluit waar uw planschadeclaim betrekking op heeft onherroepelijk is geworden. Dat wil zeggen dat er geen bezwaar of beroep meer mogelijk is. 

Ook dient u rekening te houden met het 'normaal maatschappelijk risico'. Hieronder wordt verstaan schade die een burger maar heeft te dragen. Deze schade is vastgesteld op ten minste 2 procent van de waarde van de betreffende onroerende zaak, of 2 procent van het inkomen in geval van inkomstenderving. 

Kosten en duur:
Een planschadeprocedure duurt gemiddeld een jaar. De gemeente is wettelijk verplicht een drempelbedrag te vragen, meestal bedraagt dit tussen € 300,- en € 500,-. 
Dit bedrag krijgt u terug als uw verzoek (deels) wordt gehonoreerd. 

Tegen een besluit op uw verzoek om schadevergoeding kunt u desgewenst bezwaar en (hoger) beroep aantekenen.

Uw Gegevens:

Aanhef *
Voornaam *
Achternaam *
Telefoon *
Email *

Objectgegevens:

Type *
Adres *
Postcode *
Woonplaats *
Gemeente *
Aankoopjaar *

Planschadegegevens:

Oorzaak *
Afstand tot schadeveroorzaker *
Motivatie