Planschade    

PLANSCHADE - WAT IS DAT?

Planschade is vermogensschade (vermindering van waarde van uw onroerende zaak) of inkomensschade die u lijdt ten gevolge van een planologische verandering. 

Planschade kan ontstaan als gevolg van de in artikel 3.6 Wet Ruimtelijke Ordening beschreven punten of een wijziging in het bestemmingsplan. 

Voorwaarde is dat in de omgeving van belanghebbenden benadelende veranderingen worden aangebracht. Of er sprake is van planschade wordt vastgesteld door de oude situatie te vergelijken met de nieuwe. Een onafhankelijke deskundige stelt vast of, en in welke mate, de belanghebbende benadeeld is door de nieuwe planologische situatie. 

Planschade kan bestaan uit waardevermindering van uw onroerend goed, maar ook uit inkomstenderving. Planschade kan allerlei oorzaken hebben, veel voorkomende gevallen zijn:

  • Geluidsoverlast wegens de aanleg of verbreding van een nabij gelegen weg.
  • Plaatsing van windmolens in uw buurt
  • Een groen uitzicht dat plots verstoord wordt door een bouwwerk
  • Een weg wordt afgesloten waardoor uw klanten u niet goed meer kunnen bereiken

Voor alle gevallen vormt artikel 6.1 Wet Ruimtelijke Ordening de grondslag voor een planschadevergoeding. Voor alle planschadeclaims geldt dat er een wijziging in het bestemmingsplan moet zijn geweest. 

Voor meer informatie over planschade en planschadeprocedures verwijzen wij graag door naar www.planschadeinstituut.nl

Uw Gegevens:

Aanhef *
Voornaam *
Achternaam *
Telefoon *
Email *

Objectgegevens:

Type *
Adres *
Postcode *
Woonplaats *
Gemeente *
Aankoopjaar *

Planschadegegevens:

Oorzaak *
Afstand tot schadeveroorzaker *
Motivatie